De Medezegenschapsraad

Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. De MR vergadert over onderwerpen als schoolplan, zorgplan, personeelsbeleid, financieel beleid, klachtenregeling, vakantierooster, etc. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is samengesteld uit leden van de MR-en van alle 21 scholen van stichting Fluvium. Binnen de GMR worden zaken besproken die schooloverstijgend zijn. Ook de GMR heeft ten aanzien van het te voeren beleid advies- en instemmingsrecht.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:

Namens de ouders:
Mevrouw Roos Janssens
Mevrouw Sasja Hendriksen

Namens het team:
Mevrouw Renske Harteman: Notulist
Vacature